Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

01 sierpnia 2021

"płacę to wrzucam ..."

Zarząd ROD z przykrością stwierdza, że w naszym ogrodzie działkowym nasilił się problem nieprzestrzegania przepisów porządkowych zapisanych w Regulaminie ROD oraz zasad postępowania z odpadami obowiązującymi na terenie miasta i gminy Wrocław. W oczywisty sposób przełożyło się to na wzrost opłat ogrodowych w roku 2021 i przy takim postępowaniu przełoży się to na kolejny bardzo znaczny wzrost opłat na rok 2022.

W związku z powyższym Zarząd ROD DOLAM przypomina, że zasady utrzymania czystości i porządku na terenie ogrodu działkowego regulują przepisy porządkowe zawarte w Regulaminie ROD oraz przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Wrocław. Zarząd ogrodu zobowiązany jest do zapewnia wyposażenia ogrodu działkowego w odpowiednią ilość pojemników na odpady i podpisania umowy na ich opróżnianie i wywóz. Odpady winne być gromadzone wyłącznie w odpowiednich pojemnikach i zabronione jest wyrzucanie lub wystawianie ich na terenie ogólnym ogrodu działkowego lub obok pojemników na odpady..

Zarząd ogrodu nie ma obowiązku zlecania wywozu odpadów problemowych lub niebezpiecznych, odpadów gabarytowych lub odpadów pozostałych po budowach lub remontach. Wszystkie takie odpady winne być wywiezione z terenu ogrodu, na własny koszt przez działkowców, którzy je zgromadzili lub wytworzyli. Zarząd przypomina również, że nie zatrudnia osoby sprzątającej, która sprząta odpady pozostawione lub wyrzucone przez działkowców obok pojemników na odpady, nie jest to również zadaniem Zarządu ani obowiązkiem któregokolwiek z Członków Zarządu czy Gospodarza Ogrodu, sprzątanie tak pozostawionych odpadów nie jest również obowiązkiem firmy zajmującej się wywozem odpadów. Za pozostawienie odpadów obok kontenera może grozić kara grzywny za tzw. „zaśmiecanie”.

 

Zarząd zwraca również uwagę, że zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach wszyscy muszą segregować odpady, w tym również działkowcy w ogrodach działkowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska obowiązują ujednolicone zasady segregacji, której mają podlegać takie odpady jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady zielone biodegradowalne. Rozporządzenie określa kolory pojemników, w których należy gromadzić poszczególne grupy odpadów, natomiast zabronione jest wrzucanie do pojemników na odpady segregowane innych odpadów, odpadów podlegających segregacji nie wolno również wrzucać do pojemników na odpady komunalne zmieszane.

Często słyszane hasło: „Płacę to wrzucam …..” niestety nie jest hasłem godnym działkowca.

SUROWO Zabrania się wyrzucania do kontenera na odpady ogólne materiałów drewnianych i drewnopochodnych (szafki, drzwi, deski, półki), materiałów problematycznych i niebezpiecznych (papa, gruz, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz materiałów wielkogabarytowych. Każdy działkowiec takie odpady musi zagospodarować we własnym zakresie:

- zamówić samodzielnie kontener gruzowy

- wywieźć samodzielnie bezpłatnie do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie są odbierane bezpłatnie.

 

Lokalizacja punktów odbioru odpadów:

 

ul. Michalczyka 9

godziny przyjmowania odpadów:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00

w soboty w godz. 8:00 - 16:00

 

ul. Janowska 51

godziny przyjmowania odpadów:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

Tu sprawdzisz gdzie możesz wyrzucić swoje odpady.

 

W przypadku zauważenia braku segregacji oraz wyrzucania odpadów problematycznych do kontenera każdy z działkowców może o tym fakcie powiadomić  Straż Miejską o nielegalnym pozbywaniu się odpadów.

 

Pozdrawiamy, 

Zarząd ROD "DOLAM"