Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Odsetki ustawowe

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830), z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. Nowe przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • 5% - odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% - odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9,5% - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Ogrodów działkowych dotyczy wyłącznie 7% stawka odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez walne zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. 

Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Sprawdź jakie musisz zapłacić odsetki (kalkulator odsetek - w kalkulatorze wybierz opcję "Zobowiązania gospodarcze")