Koszty upomnienia

Na podstawie przepisów art. 265 KPA wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Koszty przesłania upomnienia do zapłaty należnych opłat obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1526) wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł.

Upomnienie do zapłaty wysyłane jest tylko raz a po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku zapłaty następuje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W jednej kopercie może być więcej niż jedno upomnienie do zapłaty  należnych opłat (dotyczące różnych obowiązków zapłaty) i od każdego z nich jest naliczana opłata za upomnienie.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.