Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Wysokość opłat na rok 2024 dla nowych działkowców:

- opłata wpisowa 200 zł

- opłata inwestycyjna 10 zł

- opłata na fundusz remontowy 6 zł

 

rod@roddolam.pl

Opłaty za rok 2024

Prosimy o terminowe regulowanie płatności. Wszelkie płatności (bieżące jak i zaległe) proszę wpłacać na rachunek bankowy (bank BPS):

29 1930 1406 2230 0246 3937 0001

 

Termin płatności przypada na dzień 30 czerwiec danego roku.

 

W tytule wpłaty proszę podać numer działki oraz nazwę zobowiązania (np. "Opłata za działkę nr 452 na rok 2024", "Opłata za działkę nr 452 na rok ... + odsetki", "Odsetki za działkę nr 452", Opłata korygująca za działkę nr 425 na rok 2024...).

Informujemy, że od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki ustawowe. Za zaległości opłat powyżej 30 dni od terminu zapłaty będą wysyłane upomnienia do dokonania zapłaty. Za każde wysłane upomnienie naliczana jest dodatkowa opłata (koszty upomnienia).

Odsetki za nieterminową wpłatę można wyliczyć samodzielnie (szczegóły tutaj) i opłacić zaległość wraz z należnymi odsetkami. Brak zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę spowoduje wysłanie upomnienia, co spowoduje wzrost kosztów dla działkowca.

Wysokość opłat na rok 2024:

1. Wysokość składki członkowskiej PZD na rok 2024 wynosi: 6 zł (małżonkowie 2 x 3 zł)

2. Opłata na rzecz funduszu potrzeb bieżących ROD (podstawowe materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe) wynosi: 10 zł

3. Opłata za gospodarkę odpadami (wywóz nieczystości i odpadów z terenu ROD DOLAM) wynosi: 90 zł

4.  Opłata za działkę wg ilości m2 powierzchni (w tym: partycypacja 13 groszy od m2 zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłaty inwestycyne ROD DOLAM bez opłat celowych) wynosi = [powierzchnia działki] m2 x 1zł: np. dla działki 300m2 = 300 zł

5. Opłata celowa na mocy uchwały z roku 2023 na rzecz wymiany ogrodzenia wzdłuż ulicy Mościckiego (rata 2/2) wynosi: 125 zł

 

UWAGA !

Na rok 2024 obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o płatności za działkę zawierający rozpisanie poszczególnych czynników cenotwórczych pełnej opłaty:


.

Objaśnienia:

Na rzecz opłat ogrodowych składowe poszczególnych pozycji wynoszą:

1. Wysokość składki członkowskiej PZD na rok 2024: 6,00zł za Członka PZD (3,00zł/osobę w przypadku, gdy działkę dzierżawią osoby w związku małżeńskim będącymi członkami PZD wynosi 2x3zł=6zł). Wysokość składki członkowskiej PZD określana jest przez Zarząd Okręgowy PZD

2. Opłata na fundusz potrzeb bieżących ROD: opłata zatwierdzona zarządzeniem przez Zarząd ROD DOLAM funkcjonującego z okresu do 13.04.2024: zawiera opłaty za podstawowe materiały eksploatacyjne: materiały biurowe, opłaty pocztowe, materiały bieżące na potrzeby funkcjonowania ROD DOLAM. Na rok 2024 opłata bez zmian wobec poprzedniego roku rozrachunkowego.

3. ZMIANA: Opłata za gospodarkę odpadami: na mocy uchwały 9/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 13.04.2024 zmienia się stawka z 60,00zł/działkę do kwoty 90,00zł/działkę.

4. ZMIANA: Opłata za działkę wg ilości m2 powierzchni (w tym: partycypacja 13 groszy od m2 zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłaty inwestycyjnej ROD DOLAM bez opłat celowych) wynosi: na mocy uchwały 8/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 13.04.2024 zmienia się stawka z 0,60zł/m2 użytkowanej działki do kwoty 1,00zł/m2 użytkowanej działki.

5. Opłata celowa na mocy uchwały z roku 2023 na rzecz wymiany ogrodzenia wzdłuż ulicy Mościckiego (rata 2/2) wynosi 125,00zł. Działkowcy, którzy zapłacili opłatę 250,00zł jednorazowo w poprzednim roku 2023 na podstawie ww. uchwały w roku rozrachunkowym 2024 nie wnoszą tej opłaty (opłata została podzielona na 2 raty po 125,00zł rocznie) - należy odjąć kwotę 125 zł wg wykazu w zawiadomieniu.

Dla osób, które jeszcze nie dokonały płatności w tytule płatności proszę podać: Opłata za działkę nr "Nr działki" na rok 2024"

Dla osób, które już dokonały płatności wg wcześniejszej informacji o opłatach w tytule płatności proszę podać: Opłata korygująca za działkę nr " Nr działki" na rok 2024.