Przypominamy Wszystkim działkowcom ROD, że na terenie ogrodów ROD istnieje obowiązek przestrzegania zapisu z § 68 pkt 10 Regulaminu ROD. Zatem informujemy iż na terenie ogrodu ROD istnieje zakaz puszczania psów luzem (pies powinien być na smyczy).

Trzeba mieć jednocześnie świadomość, że za naprawę ewentualnie wyrządzonych przez psy szkód odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie ich właściciel a wynika to z postanowień Kodeksu Cywilnego.

Idąc za zasadą "przepisy ukierunkowują" a "rozsądek ludzki czuwa" informujemy, iż zgodnie z  zasadami i przepisami przyjętymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638) zgodnie z którym 

„zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.”

- Art. 77 ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281):

1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Zatem oczywiste jest, że Wy działkowcy możecie przebywać na terenie ROD ze swoimi ulubieńcami na 4 łapach, jednak prosimy aby na terenach wspólnej części naszego ogrodu dostosować się do ww. zapisów i psiaczka prowadzić na smyczy - oraz jeżeli jest to wymagane dla danej rasy psa, również w kagańcu. Proszę również stosować się do ww. zasad, jeżeli jesteście z psiakiem na działce nie wygrodzonej.

Oczywiste jest również iż właściciel psa jest zobowiązany do posprzątania nieczystości pozostawionych przez swojego towarzysza na 4 łapach...

Pozdrawiamy, 

Zarząd ROD "DOLAM"

Nasze 4-łapy w ROD

04 sierpnia 2021

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.